FR - NL
SYGMA ADVOCATEN

DE ERELONEN

De cliënt kan ervoor zorgen om de kosten en erelonen te beperken door onderhandelingen te bevoorrechten, door een volledig en duidelijk dossier voor te bereiden, door te communiceren per email.

Wat de erelonen betreft, kunnen verschillende methodes worden voorgesteld. De partijen zijn echter vrij om andere berekeningsmethodes te weerhouden.

HET UURTARIEF

In deze hypothese worden de erelonen berekend op basis van de tijd die aan het dossier wordt besteed: onder meer, zonder dat deze lijst volledig is, vergaderingen met de cliënt, telefonische onderhouden, kennisname van brieven, redactie van brieven, redactie van consultaties/adviezen, opstellen van procedurele aktes (verzoekschrift, dagvaarding, besluiten, …) en inventaris der stukken, kennisname van het dossier, juridische opzoekingen die specifiek zijn aan de zaak, verplaatsingen, stappen bij de griffie, pleidooien en wachttijd bij de rechtbank of het hof.

Behoudens ander schriftelijk akkoord, worden de prestaties gefactureerd aan een uurtarief tussen 100,00 en 150,00 €, te vermeerderen met 21 % BTW sinds 1 januari 2014.

Het tarief wordt bepaald op basis van de complexiteit en de hoogdringendheid van het dossier, het vermogen van de cliënt, de specialisatie en ervaring van de advocaat. Het tarief wordt mondeling meegedeeld tijdens de eerste vergadering en vervolgens schriftelijk bevestigd.

Voor de kosten wordt een forfaitair bedrag aangerekend. Deze worden gefactureerd als volgt :

- Opening van het dossier : tussen 50 en 70 €
- Tekstverwerking : tussen 8 en 10 €
- Fax : 1 €
- Kopie : 0,25 €
- Email : 1 €
- Kilometer : 0,50 €

Deurwaarderskosten, kosten verbonden aan een deskundigenonderzoek, griffierechten, kosten van vertaling, kosten betreffende administratieve documenten, fiscale zegels, enz., worden betaald door de cliënt.

Bij de opening van het dossier wordt een provisie gevraagd. Behoudens uitdrukkelijk akkoord zal geen prestatie worden geleverd zolang deze provisie niet volledig werd betaald.

De advocaat zal regelmatig een tussenstaat overmaken aan de cliënt met de lijst van de uitgevoerde prestaties en zijn staat van kosten en erelonen. In geval van niet-betaling binnen de aangegeven termijn zal de advocaat zich het recht voorbehouden de uitvoering van zijn opdracht op te schorten.

De betaling van het saldo van kosten en erelonen, zoals gedetailleerd in de definitieve staat opgemaakt na de tussenkomst, zal worden betaald binnen de 30 dagen na ontvangst van de staat.

HET FORFAITAIR BEDRAG

Wanneer de aard van het geschil dit toelaat, kan een vast forfaitair bedrag worden afgesproken tussen de cliënt en zijn advocaat. Dat zal onder meer het geval kunnen zijn voor echtscheidingen door onderlinge toestemming, een correctionele zitting of een zitting voor de politierechtbank.

SUCCESS FEE

Bovendien kan een aanvullende ereloon worden gevraagd, dat berekend zal worden op basis van een percentage van de teruggevorderde bedragen, als volgt :

- van 0 tot 2.500 € : 20 %
- van 2.501 € tot 25.000 € : 15 %
- van 25.001 € tot 250.000 € : 10 %
- van 250.001 € tot 2.500.000 € : 8 %
- meer dan 2.500.000 € : 5 %

Een overeenkomst over de erelonen wordt overgemaakt aan de cliënt bij opening van het dossier.

BETWISTINGEN

De eventuele betwistingen inzake kosten en erelonen kunnen het voorwerp uitmaken van een bemiddeling voor een bemiddelaar die wordt gekozen in onderling overleg of, bij gebreke hieraan, van een verzoeningsprocedure georganiseerd door de Franse Orde van Advocaten van de Balie te Brussel.

SYGMA ADVOCATEN

Louizalaan 391 bus 2

1050 Brussel