FR - NL
SYGMA ADVOCATEN

ONZE ASSOCIATIE

EEN KANTOOR OP MENSENMAAT

Als leden van het advocatenkantoor SYGMA, is het ons doel om een antwoord te bieden op alle vragen die kunnen rijzen in het kader van de geschillen waarmee onze cliënten geconfronteerd kunnen worden in hun dagelijks leven.

Wij hechten er belang aan onze cliënten een persoonlijke bijstand te bieden, een aandachtig oor en volledige informatie over de verschillende stappen van een juridische procedure.

Dankzij de structuur zelf van ons kantoor krijgt een individueel contact met de cliënt, zonder tussenpersoon, de voorkeur, net als snelle vergaderingen en een onmiddellijke en aangepaste tussenkomst.

Wij streven ernaar om elke cliënt een perfecte communicatie over alle fases van het dossier te garanderen, met inbegrip van informatie over de lopende procedure en over de gevolgen van elke juridische keuze (zoals bv. de beslissing om hoger beroep aan te tekenen …).

Wij komen zowel tussen op burgerlijk, familiaal en vreemdelingenvlak als op strafgebied.

Op burgerlijk vlak, zal de advocaat onder meer tussenkomen in het kader van echtelijke relaties of relaties tussen ongehuwde personen (scheiding, echtscheiding, vereffening van het huwelijksstelsel), ouder-kind relaties (verblijfsregeling, onderhoudsbijdragen, adoptie, afstamming), erfopvolging , geschillen tussen buren (hinder, problemen van onverdeeldheid), huurgeschillen (ter bijstand van zowel huurders als verhuurders), arbeidsbetrekkingen, enz.

De leden van het kantoor die gespecialiseerd zijn in familiezaken zullen de tactische keuzes onderzoeken die de voorkeur verdienen, onderhandelingen aanmoedigen – in het belang van de cliënt – en aan elke stap van het dossier de nodige aandacht besteden en een efficiënte behandeling, in voortdurend overleg met de cliënt.

Op strafgebied, zal de advocaat tussenkomen om de belangen van zowel de gedetineerde of inverdenkinggstelde als de burgerlijke partij te behartigen, en dit tijdens de eerste verhoren (politie, procureur des konings, onderzoeksrechter – Salduz procedure) en tijdens de hele rechtspleging (verschijning gedurende de voorlopige hechtenis, verschijning voor de correctionele en politierechtbanken, de hoven van beroep en assisenhoven).

De advocaat zal ook tussenkomen in het kader van de uitvoering van straffen (probatiecommissie en strafuitvoeringsrechtbank).

In het kader van de verdediging van de personen in voorhechtenis, zullen de leden van het kantoor gespecialiseerd in strafzaken zich regelmatig naar de gevangenis begeven om een individueel verweer met de cliënt voor te bereiden, op basis van een perfecte kennis van het dossier en de persoonlijkheid van de cliënt.

De contacten met de familie worden bevoorrecht, binnen de perken van het beroepsgeheim.

Op het gebied van het vreemdelingenrecht, zal de advocaat tussenkomen om de personen bij te staan in het kader van hun asielaanvraag, regularisatie-aanvraag, gezinshereniging, nationaliteitsaanvraag, economische migratie, vragen over het internationaal-privaatrecht,...

Als de bijstand van een tolk noodzakelijk is, zal de advocaat met hem contact opnemen.


SYGMA ADVOCATEN

Louizalaan 391 bus 2

1050 Brussel